Championship games for YOON, Pio


Round Robin Game 1; hanchan 1; table 17
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
HONDA, Tomohiro2-0.1+5.0+4.9
PICARD, Simon1+3.1+15.0+18.1
YOON, Pio4-2.4-15.0-17.4
VINOGRADOV, Valentine3-0.6-5.0-5.6
Riichi sticks0

Round Robin Game 2; hanchan 1; table 20
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
HIRABAYASHI, Yui3-4.4-5.0-9.4
LESTER, Martin4-9.9-15.0-24.9
YOON, Pio1+10.5+15.0+25.5
ŠIROŇ, Tomáš2+3.8+5.0+8.8
Riichi sticks0

Round Robin Game 3; hanchan 1; table 23
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
SCHEYER, Allon4-15.8-15.0-30.8
COURTOIS, Valentin2+3.2+5.0+8.2
YOON, Pio3+2.0-5.0-3.0
PETRUSHCHENKO, Sergey1+10.6+15.0+25.6
Riichi sticks0

Round Robin Game 4; hanchan 1; table 26
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
WEINGUNY, Lena2+7.8+5.0+12.8
ESCHENBURG, Axel4-32.1-15.0-47.1
YOON, Pio3+0.6-5.0-4.4
IGARASHI, Tatsuya1+23.7+15.0+38.7
Riichi sticks0

Round Robin Game 5; hanchan 1; table 29
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
HIYOSHI, Tatsuya2+4.9+5.0+9.9
DERMOUT, Jos4-9.7-15.0-24.7
YOON, Pio3-5.8-5.0-10.8
KONDRATENKO, Kateryna1+10.6+15.0+25.6
Riichi sticks0

Round Robin Game 6; hanchan 1; table 32
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
TSUCHIYA, Yukihiro1+12.7+15.0+27.7
DOPPELHOFER, Alexander3-3.9-5.0-8.9
YOON, Pio2+1.3+5.0+6.3
GERMEYS, Jasper4-10.1-15.0-25.1
Riichi sticks0

Round Robin Game 7; hanchan 1; table 35
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
NIKAIDO, Aki4-17.7-15.0-32.7
BIELBY, Philip2+1.4+5.0+6.4
YOON, Pio3-11.9-5.0-16.9
PAKSHAEV, Konstantin1+28.2+15.0+43.2
Riichi sticks0

Round Robin Game 8; hanchan 1; table 38
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
KENNETH, Tokuda2+2.6+5.0+7.6
MARSAC, Isabelle4-8.1-15.0-23.1
YOON, Pio1+5.5+15.0+20.5
ANDERSON, Morten30.0-5.0-5.0
Riichi sticks0

Round Robin Game 9; hanchan 1; table 3
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
HIRO, Shibata2+6.2+5.0+11.2
MARTELLI, Miria3-6.8-5.0-11.8
YOON, Pio4-11.8-15.0-26.8
Substitute for Vetle1+12.4+15.0+27.4
Riichi sticks0

Round Robin Game 10; hanchan 1; table 6
PlayerPlaceRelative
score
UmaPenaltyFinal
Score
JENN2-0.5+5.0+4.5
MATOS LIMA, Sergio4-16.6-15.0-31.6
YOON, Pio3-1.5-5.0-6.5
VEREMENKO, Anastasiia1+18.6+15.0+33.6
Riichi sticks0